נגישות
menu      
עברית
מדיטק שלי
בואו לגלות
רשת הספריות
רח' גולדה מאיר 6, חולון, 5840503
טל. 03-5021555
פקס 03-5021533
חיפוש מתקדם
תחביר
חפש...
שמירת פריט
מישהו יכול לגרד לי את הגב?
(ספר)
מחבר
ג'ורי, ג'ון
שם עט
שמות נוספים
מחברים נוספים
מיקום על המדף / מס' מיון
קומיקס ג'ור
מיקום מיוחד
קהל יעד
ילדים
,
סוג
ספר
סוגה (ז'אנר)
אדום
מו"ל
כתר
מקום
עורך
שנת הוצאה
2021
- 1600
סדרה
מספר בסדרה
0
מספר כרכים
0
מספר עמודים
40
תקציר


לְִפִילוֹן יֵּשׁ בְעָיָָה גְדוָֹלָה: הַַּּגַּב מְגֵָּרֵּד לוֹ נוָֹרָא וְהוּא לֹאֹ מַּצְלִיחַּ לְהַּגִיעַּ אֵָּלָיו!ִ פִילוֹן לֹאֹ מִתְבֵַּּיֵּשׁ לְבֵַּּקֵּשׁ עֶזְָרָה, אֲָבָל מְגֶַּלֶה שֶַּׁאַּף אֶָחָד לֹאֹ מַּתְִאִים לַּמְשִיָמָה. צָב עַּצְָלָן מִַּדַּי, שְַּׁבְלוּל רִיִרִי מִַּדַּי, וְשָָׁפָן בִכְָלָל לֹאֹ יוֹדֵּעַּ אֵּיֹפֹה הַַּּגַּב שֶׁל פִילוֹן נִמְָצָא. הִַּאִם פִילוֹן חַָּיָב לֲַּעֲשוֹת הַֹּכֹל בְעְַּצְמוֹ?

קוֹמִיְקְס מְשַּׁעֲשֵּׁעַּ עַּל עֶזְָרָה לָאֵַּּחֵּר וְַּעַּל מוָּדָעוּת עַּצְִמִית. מֻשְָׁלָם לְיַּלְֵּדֵּי הַַּּגַּן וּלְקוֹרְִאִים מַּתְחִיִלִים.
 

ג’וִֹרִי ג’וֹן (‘בוֹא  כְָבָר הַּבַּיְָתָה’, ‘ַּהַּזּוּג  הַּנּוָֹרָא') הוּא עִתּוַֹּנַּאי, עוֵֹּרֵּךְ וְסוֵֹּפֵּר יְלִָדִים עֲטוּר שְׁבִָחִים. הוּא מִתְגוֵֹּרֵּר בְאוֶֹרֶגוֹן שֶׁבְאְַּרְצוֹת הַּבְִרִית.

לִיז קְִלִימוֹ הִיא סוֹפֶֶרֶת, מְאַּיֶֶרֶת, יוֹצֶֶרֶת קוֹמִיְקְס וְאָנִימָטוִֹרִית (‘מִשְׁפַַּּחַּת סִימְְפְסוֹן’). גַּם הִיא מִתְגוֹרֶֶרֶת בְאְַּרְצוֹת הַּבְִרִית, בִָעִיר לוֹס אַּנְֶגֶ’ֶלֶס.
 

מקור
אתר ההוצאה
,
קישור לספר אלקטרוני
ציטוט APA
קומיקס (ספרות ילדים)
עוד תגיות
תוכן קשור
+ פרטים נוספים
+ זמינות
אולי יעניין אותך גם
סוגה (ז'אנר)
ספורת
קהל יעד
מבוגרים
סוגה (ז'אנר)
ספורת
קהל יעד
מבוגרים
סוגה (ז'אנר)
אדום
קהל יעד
ילדים
סוגה (ז'אנר)
ספורת
קהל יעד
מבוגרים
סוגה (ז'אנר)
ספורת
קהל יעד
מבוגרים
סוגה (ז'אנר)
ספורת
קהל יעד
מבוגרים
סוגה (ז'אנר)
אדום
קהל יעד
ילדים
סוגה (ז'אנר)
ספורת
קהל יעד
מבוגרים
סוגה (ז'אנר)
ספורת
קהל יעד
מבוגרים
סוגה (ז'אנר)
ספורת
קהל יעד
מבוגרים
סוגה (ז'אנר)
אדום
קהל יעד
ילדים
סוגה (ז'אנר)
ספורת
קהל יעד
מבוגרים
סוגה (ז'אנר)
אדום
קהל יעד
ילדים
סוגה (ז'אנר)
צהוב
קהל יעד
ילדים
סוגה (ז'אנר)
אדום
קהל יעד
ילדים
סוגה (ז'אנר)
אדום
קהל יעד
ילדים
סוגה (ז'אנר)
אדום
קהל יעד
ילדים
סוגה (ז'אנר)
אדום
קהל יעד
ילדים
אוישכחתי
2021
- 1600
סוגה (ז'אנר)
אדום
קהל יעד
ילדים
סוגה (ז'אנר)
אדום
קהל יעד
ילדים
דעת הקוראים
המלצת הספרנים
דעת המבקרים
T
כתוב משהו בנושא זה?...
שליחה באמצעות Ctrl+Enter
פרסם
בטל
המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית חולון(צפייה)
קטגוריה...
מישהו יכול לגרד לי את הגב?
קומיקס ג'ור


לְִפִילוֹן יֵּשׁ בְעָיָָה גְדוָֹלָה: הַַּּגַּב מְגֵָּרֵּד לוֹ נוָֹרָא וְהוּא לֹאֹ מַּצְלִיחַּ לְהַּגִיעַּ אֵָּלָיו!ִ פִילוֹן לֹאֹ מִתְבֵַּּיֵּשׁ לְבֵַּּקֵּשׁ עֶזְָרָה, אֲָבָל מְגֶַּלֶה שֶַּׁאַּף אֶָחָד לֹאֹ מַּתְִאִים לַּמְשִיָמָה. צָב עַּצְָלָן מִַּדַּי, שְַּׁבְלוּל רִיִרִי מִַּדַּי, וְשָָׁפָן בִכְָלָל לֹאֹ יוֹדֵּעַּ אֵּיֹפֹה הַַּּגַּב שֶׁל פִילוֹן נִמְָצָא. הִַּאִם פִילוֹן חַָּיָב לֲַּעֲשוֹת הַֹּכֹל בְעְַּצְמוֹ?

קוֹמִיְקְס מְשַּׁעֲשֵּׁעַּ עַּל עֶזְָרָה לָאֵַּּחֵּר וְַּעַּל מוָּדָעוּת עַּצְִמִית. מֻשְָׁלָם לְיַּלְֵּדֵּי הַַּּגַּן וּלְקוֹרְִאִים מַּתְחִיִלִים.
 

ג’וִֹרִי ג’וֹן (‘בוֹא  כְָבָר הַּבַּיְָתָה’, ‘ַּהַּזּוּג  הַּנּוָֹרָא') הוּא עִתּוַֹּנַּאי, עוֵֹּרֵּךְ וְסוֵֹּפֵּר יְלִָדִים עֲטוּר שְׁבִָחִים. הוּא מִתְגוֵֹּרֵּר בְאוֶֹרֶגוֹן שֶׁבְאְַּרְצוֹת הַּבְִרִית.

לִיז קְִלִימוֹ הִיא סוֹפֶֶרֶת, מְאַּיֶֶרֶת, יוֹצֶֶרֶת קוֹמִיְקְס וְאָנִימָטוִֹרִית (‘מִשְׁפַַּּחַּת סִימְְפְסוֹן’). גַּם הִיא מִתְגוֹרֶֶרֶת בְאְַּרְצוֹת הַּבְִרִית, בִָעִיר לוֹס אַּנְֶגֶ’ֶלֶס.
 

הגנן האציל
ספורת
אשת הדוכס האיטלקי
ספורת
בית ספר למפלצות
אדום
לכלוכית מפתה
ספורת
קשר רומנטי סודי
ספורת
בדידותם של המספרים הראשוניים
ספורת
בארץ חיש-דג
אדום
אני, הנרי השמיני
ספורת
רומן עם מספרים
ספורת
האוצר של משפחת מנוס
ספורת
אוצר קטן
אדום
הטייסת המפתיעה
ספורת
לילי וגמד הצבעים
אדום
אנטול הגדול : יצאנו לדרך!
צהוב
האם את אמא שלי?
אדום
הילדה וענק הלילה
אדום
הילדה שנסתה
אדום
הבלש דב ותעלומת האוז הנעלם
אדום
אוישכחתי
אדום
הדב הכי גדול ביער
אדום